Dostava i povrat

DOSTAVA 

Dostava za cijeli svijet!

Proizvodi će biti poslani u roku od 48 sati od trenutka potvrde narudžbe/plaćanja. Proizvodi naručeni vikendom ili blagdanima, bit će poslani sljedeći radni dan.

Kada je Vaša narudžba poslana, dobit ćete e-mail s podacima i linkom za praćenje pošiljke.

Proizvodi će biti zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preuzimanjem paketa potvrđujete da je paket primljen u ispravnom stanju. Iz tog razloga, preporučamo da pregledate paket pred dostavljačem (kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave), te ih odmah reklamirate dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbijete preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost u slučaju kašnjenja isporuke zbog više sile.

Kako bismo osigurali što kvalitetniju komunikaciju između Kupca i kurirske službe, kurirskoj službi ćemo ustupiti Kupčev broj telefona/mobitela.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Official Parish Medjugorje Store zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Ukoliko Official Parish Medjugorje Store nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može odustati od narudžbe ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan.

Ukoliko Official Parish Medjugorje Store nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Molimo Vas da prilikom preuzimanja provjerite stanje pošiljke te u slučaju vidnih oštećenja odmah reklamirate proizvod te da ih ne preuzimate ako su proizvodi oštećeni.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Official Parish Medjugorje Store odgovara kupcu za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijalaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Official Parish Medjugorje Store odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave poslije prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Neznatan materijalni nedostatak ne uzima se u obzir.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet;

2) ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata;

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene, odnosno propisane;

4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazali samo radi obavještenja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u času zaključenja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba sa prosječnim znanjem i iskustvom  istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled čim je to, prema redovnom toku stvari, moguće i da o vidljivim nedostacima obavijesti prodavatelja u roku od osam dana.

Kad je pregled izvršen u prisustvu obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka  odmah priopćiti prodavatelju, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelj je pri zaključenju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve dalje otpreme, pregled stvari može biti odložen do njenog prispijeća u novo mjesto opredjeljenja i u tom slučaju kupac je dužan da prodavatelja obavijesti o nedostacima čim je, po redovnom toku stvari, mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Kad se poslije prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavijesti prodavatelja u roku od osam dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba podnijeti u pisanoj formi  u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda.

Zahtjev treba sadržavati Vaše ime, prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu te dokaz o kupnji proizvoda (račun, garantni list ili drugo).

Zahtjev možete poslati poštom na adresu Gospin trg 1, Međugorje, Čitluk ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu officialparish@medjugorje.store.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest mjeseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen duži rok.

Ako trgovac ne osporava nedostatak, dužan je da bez odgađanja zadovolji zahtjev potrošača.

Ako trgovac osporava nedostatak, dužan je da potrošaču odgovori u pisanoj formi u roku od osam dana od primitka zahtjeva.

Ako trgovac osporava nedostatak, a potrošač ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u Bosni i Hercegovini.

Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja namiruje trgovac.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi počinju teći od predaje popravljene stvari, predaje druge stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

U obavijesti o nedostatku stvari kupac je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar.

Ako obavijest o nedostatku koje je kupac pravovremeno poslao prodavatelju preporučenim pismom, telegramom ili na neki drugi pouzdan način zakasni ili  ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti prodavatelja.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da stvar pregleda bez odlaganja ili obavezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, kao i kad se nedostatak pokazao tek po proteku šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Ako se proizvod koji je potrošač dao trgovcu ili ovlaštenom servisu na popravak, održavanje ili doradu izgubi ili uništi, trgovac je dužan da potrošaču po njegovom izboru:

  • u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva potrošača isporuči novi proizvod s istim svojstvima i za istu namjenu ili
  • bez odgađanja namiri učinjenu štetu u visini maloprodajne cijene novog proizvoda.

Kupac koji je pravovremeno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može:

1) zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora);

2) zahtijevati sniženje cijene;

3) izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete.

Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo da raskine ugovor ili da snizi cijenu.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno ostavio prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj poslije obavještenja o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor, ni u naknadnom roku.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odlaganja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kad samo dio predate stvari ima nedostatke ili kad je predat samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članova samo u pogledu dijela koji ima nedostatke ili samo u pogledu dijela ili količine koji nedostaju.

Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predata stvar čini cjelinu ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.

Kad je jednim ugovorom i za jednu cijenu prodato više stvari ili jedna skupina stvari, pa samo neke od njih imaju nedostatke, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu tih stvari, a ne i ostalih.

Međutim, ako one čine jednu cjelinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno, kupac može raskinuti cijeli ugovor ili ako on, ipak, izjavi da raskida ugovor samo u pogledu stvari sa nedostatkom, prodavatelj sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kome ju je primio.

Ipak, kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelimično propala ili oštećena usljed nedostatka koji opravdava raskidanje ugovora ili usljed nekog događaja koji ne potiče od njega ni od nekog  za koga on odgovara.

Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelimično propala, ili oštećena usljed obaveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac, prije nego što je otkriven nedostatak, potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u toku njene redovne upotrebe, kao i ako je oštećenje ili izmjena bez značaja.

Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kome je primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka.

Sniženje cijene se vrši prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom u vrijeme zaključenja ugovora.

Kupac koji je postigao sniženje cijene zbog postojanja nekog nedostatka može raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene ako se naknadno otkrije neki drugi nedostatak.

Prava kupca koji je pravovremeno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se po isteku jedne godine, računajući od dana odašiljanja obavještenja prodavcu, izuzev ako je prodavateljevom  prevarom kupac bio spriječen da ih upotrijebi.

Međutim, kupac koji je pravovremeno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka može poslije proteka ovog roka, ako još nije isplatio cijenu, istaknuti svoj zahtjev da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta kao prigovor protiv prodavčevog zahtjeva da mu se isplati cijena.

GARANCIJA

Kad je prodavatelj  tehničke robe predao kupcu garantni list, kojim proizvođač garantira ispravno funkcioniranje stvari u toku određenog vremena, računajući od njene predaje kupcu, kupac može, ako stvar ne funkcionira ispravno, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja funkcionira ispravno.

Ovim pravilima ne dira se u pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke stvari.

Kupac može, zbog neispravnog funkcioniranja, zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu stvari u toku garantnog roka, bez obzira na to kad se nedostatak u funkcioniranju pojavio.

On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio usljed toga što je bio lišen upotrebe stvari od trenutka traženja opravke ili zamjene do njihovog izvršenja.

U slučaju manjeg popravka, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnog funkcioniranja izvršena zamjena stvari ilibitan popravak, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cijenu i zahtijevati naknadu štete.

Prodavatelj, odnosno proizvođač je dužan da o svom trošku prenese stvar do mjesta gdje se stavr treba popraviti, odnosno zamijeniti, kao i da popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vrati natrag kupcu.

Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

Prava kupca prema proizvođaču po osnovu garantnog lista gase se po isteku jedne godine, računajući od dana kad je tražio od njega opravku ili zamjenu stvari.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od ugovora na daljinu u roku od 15 dana.

U slučaju odustajanja, potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.

Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Kod usluga rok za odustajanje počinje teći od dana zaključenja ugovora.

Potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora u vezi sa ugovorima:

  • o pružanju usluga - ako je uz njihov pristanak počeo da radi prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje;
  • o uslugama igara na sreću;
  • o prodaji robe ili usluga - ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na financijskom tržištu na koje potrošač ne može utjecati;
  • o prodaji robe - kada je potrošač dao osobno pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;
  • o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti;
  • kod isporuke audio i video-snimaka ili računarskog uputstva koje je potrošač upotrijebio;
  • kod isporuke štampe, periodike i časopisa.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Official Parish Medjugorje Store o svojoj odluci da raskine ugovor i to pisanim putem na e-mail officialparish@medjugorje.store ili na adresu Gospin trg 1, Međugorje, Čitluk.

U slučaju raskida ugovora svaka strana dužna je vratiti drugoj ono što je primila u istoj vrijednosti i količini.

Iskoristi li kupac pravo na jednostrani raskid ugovora, mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana. Primljeni artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini. Troškove dostave vraćenih proizvoda snosi kupac, osim u slučaju da se radi o grešci koju je na bilo koji način prilikom kupoprodaje načinila online trgovina https://medjugorje.store/.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti vraćene robe koja je proizašla kao rezultat rukovanja robom, te online trgovina https://medjugorje.store/tom slučaju neće vratiti plaćena sredstva ili prihvatiti povrat oštećenog artikla. Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je online trgovina https://medjugorje.store/pristala snositi sve troškove.

Official Parish Medjugorje Store  izvršit će povrat plaćene kupoprodajne cijene najkasnije u roku od 14 dana nakon što mu  neoštećena i/ili neupotrjebljena roba bude vraćena, služeći se istim sredstvima kojima se služio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da prodavatelj ne mora platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Official Parish Medjugorje Store  snosi troškove povrata robe jedino ako su dostavljeni krivi ili oštećeni artikli nastali pogreškom zaposlenika Official Parish Medjugorje Store-a.

NADLEŽNOST SUDA I MJERODAVNO PRAVO

U slučaju eventualnog spora Official Parish Medjugorje Store i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu prava Bosne i Hercegovine.